Ettehiyyatu Dini Bilgi Platformu

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü Duası Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu
Ettehiyyatü Duası ve Anlamı
Menu
Your Cart

  Celcelutiye Mucize Dua

  Celcelutiye Mucize Dua
  Celcelutiye Mucize Dua
  Celcelutiye Mucize Dua
  Celcelutiye Mucize Dua
  Celcelutiye Mucize Dua

  İçerik

  Okunuşu :

  Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet

  İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet


  Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî

  Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet


  İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen

  Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet


  Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû

  Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet


  Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen

  Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet


  Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın

  Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet


  Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin

  Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet


  Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî

  Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat


  Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî

  Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat


  Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin

  Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat


  Ehâtat biyel envâru min külli cânibin

  Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet


  Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin

  Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat


  Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi

  Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat


  Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî

  Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet


  Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın

  Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet


  Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten

  Ve küffe yedel a’dâi annî bi ğalmehet


  Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin

  Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet


  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın

  Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet


  Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî

  Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat


  Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen

  Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet


  Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten

  Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet


  Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin

  Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet


  Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün

  Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet


  Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ

  Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet


  Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin

  Fe ente racâül âlemiyne velev tağat


  Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena

  < p> Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet


  Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin

  Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet


  Ve a'tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ

  Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet


  Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ

  Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet


  Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ

  Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset


  Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ

  Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat


  Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın

  Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet


  Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin

  Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet

  Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men

  İleyhi koltuk dabbül felâti ve kad şeket


  Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî

  Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet


  Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm

  Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet


  Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta

  Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet


  Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten

  Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet


  Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin

  Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet


  Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin

  Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket


  Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten

  Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat


  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın

  Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet


  Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen

  Bi tamtâmin mihrâşin li nâril idâ semet


  Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın

  Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet


  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet

  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

  < br>

  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet

  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat


  Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba ' dehâ

  Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat


  Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ

  Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat


  Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy

  Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat


  Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ < / p>

  Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet


  Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ

  Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet


  Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ

  Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet


  < p> Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ

  Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet


  Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ

  Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet


  Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ

  Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet


  Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ

  Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat


  Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ

  Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet


  Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ

  İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet


  Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ

  Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet


  Bi amme abese ven nâziâti ve târikın

  Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet


  Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin

  Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat


  Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ

  Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet


  Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten

  Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet


  Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî

  Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet


  Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin

  Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat


  Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin

  Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat


  Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî

  Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet


  Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena

  Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet


  Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat

  Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet


  Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ

  Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet


  Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet

  Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet


  Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî

  Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet


  Fetilke hurûfün nûri fecma 'havâssahâ

  Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet


  Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan

  Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet


  Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni

  Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet


  Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî

  Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat


  İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti

  Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet


  Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî

  İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet


  Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ

  Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat


  Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin

  < p> Alâ abdikel miskîni min nazratin abet


  Veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ

  Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

  < p>

  Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ

  Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet


  Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî

  Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet


  Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen

  Vahminî min harri nârin ve mâ havet


  Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû

  Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet


  Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ

  Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet


  Selâsü ısıyyin suffifet ba’de hâtemin

  Alâ ra’sihâ mislüs sihâmi tekavemmet


  Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü

  Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket


  Ve erbeatün tühkil enâmile ba’dehâ

  Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat


  Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün

  Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet


  Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün

  Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet


  Fe addilhü min ba'di aşrin selâseten

  Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet


  Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu

  Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet

  < br>

  Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ

  İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet


  Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû

  Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet


  Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih

  Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet


  Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu'tekıd

  Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet


  Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ

  < p> Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet


  Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ

  Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet

  Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin

  Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet


  Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben

  Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet


  kâne masrûan minel cinni vâkıan

  Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat


  Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ

  Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy'an tefaddalet


  Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû

  Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat


  Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin

  Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet


  Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben

  Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet


  Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû

  Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet


  Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf

  Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat


  Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ

  Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet


  Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin

  Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet


  Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ

  Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet


  Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn

  Ve efdalü halkıllâhi erkekler kad teferrakat


  Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin

  Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat


  < p> Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin

  Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet


  Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim

  Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat


  Ve salli salâten temleül erda ves semâe

  Kevebli ğamâmin ma 'ruûdin tecelcelet


  Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî

  Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet


  Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen

  Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat


  Ve sellim alel athâri min âli hâşimin

  Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet


  Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera

  Verda alâ osmâne mea hayderis sebet


  Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm

  Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet


  Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin

  Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat


  Manası :

  * Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim.

  * Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hz. Muhammed(sav)’e salât getiririm.

  * İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum!

  * Kadri muazzam olan ismin hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır!

  * Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad,Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.

  * Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allahım! Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için!

  * Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.

  * Kayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya et! Ona Senin sırrın yerleşip ışık saçsın.

  * O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.

  * Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.

  * Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.

  * Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten Allahım.

  * Bir araya getirilmiş heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir.

  * Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine,

  * Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism*i Hâkiminle kalbimin cansızlığını ihya eyle.

  * Ne olur ism*i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.

  * Kadri yüce, Selam,Aziz ve celil ism*i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru.

  * Bunu, Celal, Rauf, Münezzeh, Kudüs ve kendisiyle karanlıkların dağıldığı Rahim isimlerinin nuruyla lütfet.

  * Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism*i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.

  * Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi isminle işlerimi kolaylaştır.

  * Ey Celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle!

  * Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran*ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.

  * Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! “Kün=ol” fiilinin “Kaf”ı hürmetine beni koru!

  * Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.

  * Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız sensin.

  * Ey Celal sahibi’ Basir ism*i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör ve konuşamaz eyle.

  * Âlim ve Gani isimlerinle beraber Sabur isminin de kal’asına sığınarak, yanlışlıktan korunurum.

  * baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerini bana lütfunla çevir ve Fettah ism*i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.

  * Ya ilahi! Selam ism*i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver.

  * Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.

  * Allahım! Hu ism*i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım.

  * Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l*halıkîn! Ve ey bizim için rızıklar Onun cömertliğinden coşup gelen.

  * Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de isminle onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın.

  * Ey Celal sahibi! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayetini arz ettiği Zat(Hz. Muhammed)’in şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız terk et.

  * Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.

  * Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların tuzaklarını benden defet.

  * Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.

  * Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur! İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.

  * Nurun kandili gizli fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.

  * İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat*ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.

  * Ma’bud*u bilhak (el*ilah) Hu, Samed, Zu’l*Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.

  * Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.

  * Hak ism*i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.

  * Ey Rab ve Rahman olan Allahım! Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun! Ey kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.

  * Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.

  * Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.

  * Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.

  * Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şû Râ) suresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.

  * Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır.

  * Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…

  * Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm*i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.

  * Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.

  * Amme, Abese, Naziat, Tarik,Ve`s*Semai Zatilburuci ve Zilzal sureleri hürmetine.

  * Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş*Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için…

  * Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.

  * Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.

  * Ey Mevla’m! Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum.

  * O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa*yi Musa ismiyle karanlıklar dağılır.

  * Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevazu sahibi birinin tevessülü gibi olsun.

  * Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki,manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.

  * Ey Allahım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle Sana tevessülde bulunarak yalvardım.

  * İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.

  * Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın.

  * Ümmü`l*Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.

  * Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle (ism*I A`zam) Sana yalvarıyorum.

  * İlahi!Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.

  * Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerim sana havaledir.

  * Ya Rabbi! Hz. Muhammed (sav)`I ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum.

  * Ya ilahi! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve hatasından geç!

  * Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.

  * Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.

  * Ya ilahi! Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle!Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir.

  * Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru.

  * işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla.

  * Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.

  * Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir!

  * Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!

  * Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.

  * Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma!

  * Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.

  * Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.

  * Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.

  * Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa’ya salât eyle.

  * O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle!

  * Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!

  * Bizzat Hz.Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.

  * O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.

  * Âl*i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!

  * Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol!

  * Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!

  * Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

  * O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.

  * Âl*i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!

  * Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol!

  * Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!

  * Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

  * O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.

  * Âl*i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!

  * Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol!

  * Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!

  * Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

  * Âl*i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!

  * Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol!

  * Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!

  * Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

  * Âl*i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!

  * Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol!

  * Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!

  * Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

  Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

  Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

  10,00TL
  Vergiler Hariç: 10,00TL
  Çerez Politikası
  Bu sitede, kullanıcı tecrübesi geliştirmek ve bu web sitesinin randımanlı çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmıştır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakabilirsiniz